Język Angielski

Szanowni Państwo!

W ostatniej przeprowadzonej sesji konkursu „Focus-Spring 2022” wzięło udział 612 uczniów z 28 szkół podstawowych z całej Polski, spośród których wyłoniliśmy 43 laureatów konkursu. Serdecznie gratulujemy laureatom jak i pozostałym uczestnikom konkursu!

W konkursie „Focus-Spring 2022” wzięła udział następująca liczba uczniów:

Klasa 3 – 110 uczestników
Klasa 4 – 130 uczestników
Klasa 5 – 97 uczestników
Klasa 6 – 28 uczestników
Klasa 7 – 132 uczestników
Klasa 8 – 116 uczestników

Najwyższe wyniki punktowe jakie uzyskali uczniowie w edycji „Focus-Spring 2022” na poszczególnych poziomach to:

Klasa 3 – 222 pkt
Klasa 4 – 218 pkt
Klasa 5 – 200 pkt
Klasa 6 – 202 pkt
Klasa 7 – 190 pkt
Klasa 8 – 202 pkt

W sumie w naszych konkursach wzięło udział 10 087 uczniów z 358 szkół z różnych stron Polski. 796 uczestników z najwyższymi wynikami uzyskało tytuł laureata oraz otrzymało od nas cenne nagrody!

Na rok szkolny 2021/2022 zaplanowaliśmy przeprowadzenie jednej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego: „Focus – Spring 2022”. Najbliższa sesja odbędzie się w kwietniu 2022 r. – nie przegapcie! Regulamin konkursu oraz lista zagadnień są dostępne poniżej w rozsuwanych zakładkach.

Serdeczne zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych językiem angielskim do rywalizacji w zakresie wiedzy (znajomość zagadnień gramatyczno-leksykalnych) i umiejętności językowych (rozumienie tekstu czytanego), a także znajomości wybranych zagadnień dotyczących krajów anglojęzycznych (geografia, historia, tradycje, symbole, kultura popularna) oraz wybranych treści CLIL.

W roku szkolnym 2021/2022, w części obejmującej kulturę, proponujemy dla klas 3-8 zagadnienia dotyczące Wielkiej Brytanii.

Termin konkursu

W roku szkolnym 2021/2022 konkurs odbędzie się w jednym terminie:

 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Focus – Spring 2022”
  Termin konkursu – 06.04.2022 r.
  Zgłoszenie uczestników – do 14.03.2022 r.

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursów jest Centrum Edukacji Focus z siedzibą przy ul. Herbacianej 9 w Hipolitowie, 05-074 Halinów.
 2. Ogólnopolskie Konkursy Języka Angielskiego Focus przeznaczone są dla uczniów klas III-VIII szkół podstawowych i rozgrywane są w sześciu kategoriach wiekowych.
 3. Konkurs składa się z 30 pytań i jest testem wielokrotnego wyboru, gdzie jedna, dwie, trzy lub cztery odpowiedzi są prawidłowe.
 4. Każda poprawna odpowiedź jest warta 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje -1 punkt. Na każde pytanie musi zostać udzielona odpowiedź. Jeśli uczestnik nie zaznaczy żadnej odpowiedzi jest to traktowane jak udzielenie samych błędnych odpowiedzi (-4 punkty).
 5. Każdy uczestnik zaczyna rozwiązywanie testu z pulą 120 punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 240 punktów.
 6. Odpowiedzi udziela się na karcie odpowiedzi niebieskim lub czarnym długopisem, poprzez zamalowanie kółka oznaczającego prawidłową odpowiedź. Błędnie udzieloną odpowiedź należy skreślić znakiem X.
 7. Uczestnicy rozwiązują zadania samodzielnie. Niedozwolone jest korzystanie podczas konkursu z urządzeń elektronicznych ani innych pomocy dydaktycznych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego lub dyskwalifikacji w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników.
 9. W roku szkolnym 2020/2021 przewidziano jedną odsłonę konkursu:
  • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Focus – Spring 2022”
   Termin konkursu – 06.04.2022 r.
   Zgłoszenie uczestników – do 14.03.2022 r.
 10. Zgłoszeń można dokonywać za pomocą formularza online, drogą mailową (biuro@konkursyfocus.edu.pl) lub listem poleconym przesłanym na adres Centrum Edukacji Focus, ul. Herbaciana 9, Hipolitów, 05-074 Halinów. Możliwe jest również zgłoszenie telefoniczne pod nr telefonu 602 24 85 99. Formularze zgłoszeniowe do pobrania TUTAJ.
 11. Warunkiem uczestnictwa szkoły w konkursie jest zgłoszenie minimum 10 uczestników.
 12. Ogólnopolskie Konkursy Focus są konkursami płatnymi. Uczeń deklarujący chęć wzięcia udziału w konkursie, wpłaca wpisowe do Rady Rodziców. Z zebranych pieniędzy Szkolny Koordynator Konkursu wpłaca na konto Centrum Edukacji Focus kwotę 12,00 zł za każdego uczestnika.
 13. Opłaty za faktyczną liczbę uczestników należy dokonać na konto firmy:
  Centrum Edukacji Focus, ul. Herbaciana 9, Hipolitów, 05-074 Halinów
  91 1140 2004 0000 3102 7582 3996
  w terminie nie dłuższym niż 3 dni od przeprowadzenia konkursu. Na życzenie wystawiamy fakturę.
 14. Faktyczna liczba uczestników nie może być mniejsza o więcej niż 10% w stosunku do liczby zgłoszonych.
 15. Każda szkoła zgłoszona do konkursu otrzyma pakiet gotowych materiałów do przeprowadzenia konkursu na terenie szkoły na kilka dni przed jego terminem. W każdym zestawie znajdą Państwo:
  • odpowiednią liczbę testów
  • karty odpowiedzi
  • protokół z instrukcją
  • kopertę zwrotną.
 16. Konkurs odbywa się w podanym w p. 9 terminie; godzinę ustala Szkolny Koordynator Konkursu. Czas przewidziany na przeprowadzenie konkursu to 60 min wraz z czasem na sprawy organizacyjne.
 17. Po przeprowadzeniu konkursu wypełnione karty odpowiedzi wraz z podpisanym protokołem oraz dowodem wpłaty Szkolny Koordynator Konkursu przesyła listem poleconym w kopercie zwrotnej w terminie nie dłuższym niż 3 dni (decyduje data wysyłki). Przesyłki kierować na adres:
  Centrum Edukacji Focus
  ul. Herbaciana 9, Hipolitów
  05-074 Halinów.
 18. Wyniki konkursu wraz z dyplomami oraz nagrodami organizator zobowiązuje się przekazać do szkół w ciągu dwóch miesięcy od przeprowadzenia konkursu.
 19. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 20. Dyplomy laureata konkursu otrzymują uczniowie z najlepszymi wynikami do 5. miejsca włącznie, nagrody rzeczowe otrzymują miejsca 1-3, upominki pocieszenia miejsca 4-5.
 21. Dla wszystkich uczestników przewidziano dyplomy uznania.
 22. Dla zaangażowanych nauczycieli organizator przewidział zaświadczenia o przeprowadzeniu w szkole  Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego Focus.
 23. Dla szkół zgłaszających największą liczbę uczestników w konkursie przewidziano nagrody książkowe.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 602 24 85 99 lub mailowego biuro@konkursyfocus.edu.pl

Centrum Edukacji Focus

Lista zagadnień na rok szkolny 2021/2022.

Klasa III

Słownictwo

 1. Czas wolny (sporty, ruch, hobby)
 2. Zabawki i zabawy na podwórku
 3. Części domu, meble
 4. Kolory i liczby
 5. Kształty
 6. Nazwy części ciała
 7. Nazwy członków rodziny
 8. Nazwy czynności codziennych
 9. Nazwy miejsc w mieście
 10. Nazwy miesięcy, dni tygodnia, pory roku, pogoda
 11. Nazwy państw, stolice, narodowości
 12. Nazwy posiłków i artykułów spożywczych
 13. Nazwy sklepów
 14. Nazwy zwierząt i ich części ciała oraz pokrycie ciała
 15. Pory dnia
 16. Przybory szkolne + wyposażenie klasy
 17. Przymiotniki opisujące wygląd, ubrania
 18. Cykl życia żaby i motyla

Gramatyka

 1. Czas Present Continuous (opisywanie obrazka)
 2. Czas Present Simple (rutyna, upodobania)
 3. Czasowniki: be, have got, can
 4. Konstrukcja there is/are
 5. Pytania ogólne z czasownikiem: be, have got, can, like
 6. Pytania szczegółowe: what, where, how (old, many), who
 7. Tryb rozkazujący
 8. Przyimki miejsca: next to, opposite, in, on, between
 9. Zaimki wskazujące: this, that
 10. Liczba mnoga rzeczowników

Komunikacja

 1. Mówienie o sobie
 2. Mówienie o tym, co posiadam
 3. Mówienie o umiejętnościach
 4. Opisywanie dnia
 5. Opisywanie miejsc, miast
 6. Opisywanie wyglądu zewnętrznego ludzi i zwierząt
 7. Podawanie danych osobowych
 8. Pozdrawianie
 9. Przedstawianie kogoś
 10. Pytanie i podawanie godziny
 11. Pytanie o dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, pochodzenie)
 12. Pytanie o i określanie położenia miejsc i przedmiotów
 13. Robienie zakupów (proszenie o coś, pytanie o cenę)
 14. Rozmawianie o posiłkach
 15. Udzielanie wskazówek, pytanie o drogę i opisywanie jej
 16. Wydawanie i rozumienie poleceń
 17. Wyrażanie podziękowań
 18. Wyrażanie upodobań
 19. Składanie życzeń
 20. Pytanie o ilość
 21. Opis ubioru

Kultura

 1. Flagi, stolice i symbole roślinne Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej
 2. Pełna nazwa Wielkiej Brytanii
 3. Królowa Wielkiej Brytanii
 4. Legendy brytyjskie (o Królu Arturze, Nessie)
 5. Londyn (atrakcje, miejsca w Londynie)
 6. Tradycje (Christmas, Halloween, Easter)

Klasa IV

Słownictwo

 1. Części ciała
 2. Członkowie rodziny
 3. Dom (części, meble, sprzęty)
 4. Fauna i flora
 5. Instrumenty muzyczne
 6. Jedzenie
 7. Kalendarz, pory roku
 8. Liczebniki główne
 9. Nazwy czynności
 10. Nazwy przedmiotów osobistych
 11. Ochrona środowiska, oszczędzanie wody, recycling
 12. Państwa i narodowości
 13. Popularne przymiotniki
 14. Popularne zawody
 15. Przedmioty i przybory szkolne
 16. Sporty, czas wolny, hobby
 17. Ubrania
 18. Uczucia
 19. Zdrowie (choroby, zdrowe odżywianie)

Gramatyka

 1. Czas gramatyczny Present Simple i Present Continuous
 2. Czasownik be, have got, can
 3. Forma dzierżawcza ‘s
 4. Konstrukcja there is/are
 5. Liczba mnoga rzeczowników (regularna i nieregularna)
 6. Przedimek nieokreślony a/an
 7. Przyimki miejsca
 8. Przymiotniki dzierżawcze
 9. Pytania szczegółowe i ogólne
 10. Słówka pytające – what, where, how, who, whose
 11. Tryb rozkazujący
 12. Zaimki osobowe
 13. Zaimki wskazujące

Komunikacja

 1. Mówienie o umiejętnościach
 2. Opisywanie przedmiotów i ubrań, pomieszczeń
 3. Opisywanie wyglądu, cech charakteru
 4. Potwierdzanie informacji
 5. Proponowanie czegoś
 6. Przedstawianie się i kogoś
 7. Pytanie o dane osobowe, podawanie tych danych
 8. Wydawanie poleceń
 9. Udzielanie wskazówek
 10. Wyrażanie opinii na różne tematy
 11. Wyrażanie posiadania i upodobań
 12. Wyrażanie prośby
 13. Wyrażanie zgody lub sprzeciwu
 14. Zwroty grzecznościowe
 15. Podawanie godziny
 16. Opisywanie dnia

Kultura

 1. Położenie geograficzne Wielkiej Brytanii.
 2. Flaga i symbole narodowe Wielkiej Brytanii.
 3. Stolica Wielkiej Brytanii.
 4. Atrakcje turystyczne Wielkiej Brytanii.
 5. Fauna i flora Wielkiej Brytanii.
 6. Tradycje i legendy.

Klasa V

Słownictwo

 1. Codzienne czynności
 2. Czas wolny
 3. Dom (części domu oraz wyposażenie)
 4. Jedzenie i picie, zdrowa żywność
 5. Krajobrazy
 6. Miejsca w mieście
 7. Nazwy miesięcy i pory roku
 8. Nazwy środków transportu
 9. Nazwy zawodów
 10. Obowiązki domowe i szkolne
 11. Przedmioty codziennego użytku
 12.  Rozrywka (film, tv, muzyka)
 13. Sklepy i usługi
 14. Sporty (nazwy sportów, czynności, sprzętu)
 15. Sprzęt elektroniczny (rodzaje sprzętów, części, słownictwo komputerowe)
 16. Szkoła (części szkoły i wyposażenie)
 17. Życie zwierząt

Gramatyka

 1. Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Past Simple (czasowniki regularne i nieregularne)
 2. -ing po like, love, hate
 3. Konstrukcja there is/are
 4. Liczebniki główne i porządkowe
 5. Przyimki miejsca: in, on, under, above, behind, in front of, near, between, opposite, in the middle of
 6. Przyimki czasu
 7. Przymiotniki dzierżawcze
 8. Przysłówki częstotliwości
 9. Pytania ogólne i szczegółowe
 10. Pytania z: what, where, whose, how much, how many, how often, what time, when,
 11. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 12. Słówka: some, any, a lot of
 13. Zaimki czasu: at, in, on, before, after
 14. Zaimki w formie podmiotu i dopełnienia

Komunikacja

 1. Mówienie o preferencjach
 2. Opisywanie miejsc oraz przedmiotów
 3. Opisywanie problemów
 4. Podawanie dat
 5. Proponowanie
 6. Pytanie o drogę i udzielanie wskazówek
 7. Pytanie o i podawanie czasu
 8. Pytanie o i podawanie danych osobowych
 9. Robienie zakupów
 10. Rozmowy telefoniczne
 11. Wyrażanie podziękowań, przeprosin, opinii

Kultura

 1. Położenie geograficzne i podział administracyjny Wielkiej Brytanii.
 2. Flaga i symbole narodowe Wielkiej Brytanii.
 3. Oficjalny język i nazwa Wielkiej Brytanii.
 4. Stolica i duże miasta Wielkiej Brytanii.
 5. Słynne miejsca i atrakcje turystyczne Wielkiej Brytanii.
 6. Fauna i flora Wielkiej Brytanii.
 7. Legendy, tradycje, i święta.
 8. System monetarny.

Klasa VI

Słownictwo

 1. Czasowniki regularne i nieregularne
 2. Jedzenie (nazwy produktów, nakrycie stołu)
 3. Kierunki świata
 4. Nazwy czynności, obowiązki szkolne, domowe, czas wolny
 5. Nazwy ubrań i akcesoriów
 6. Obiekty w kosmosie
 7. Państwa i narodowości
 8. Przyroda (fauna, flora, zjawiska przyrodnicze, pogoda, katastrofy naturalne, ochrona środowiska)
 9. Słownictwo związane z komputerem i Internetem
 10. Sprzęt elektroniczny
 11. Uczucia, emocje
 12. W domu (wyposażenie, sprzęty)
 13. W mieście (rodzaje budynków, ruch uliczny, transport
 14. Wielkie wynalazki
 15. Wypadki i choroby, części ciała

Gramatyka

 1. Czasowniki modalne can/could/should/must/would
 2. Czasy gramatyczne Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple
 3. -ing po like, love, hate
 4. Konstrukcja going to, there is/are/was/were
 5. Porównania w stopniu równym as….as
 6. Przysłówki miejsca, czasu, sposobu
 7. Pytania ogólne i szczegółowe (what, where, when, whose, why, how)
 8. Rzeczowniki policzalne, niepoliczalne, regularne, nieregularne
 9. Słówka much/many/a lot of/some/any/no/none/a little/a few
 10. Stopień wyższy i najwyższy przymiotników
 11. Zaimki dzierżawcze

Komunikacja

 1. Akceptowanie, przyjmowanie lub odrzucanie zaproszenia
 2. Opisywanie samopoczucia
 3. Opowiadanie przeszłych wydarzeń
 4. Podawanie godziny, daty
 5. Pytania o dane osobowe, pochodzenie
 6. Pytanie o pozwolenie
 7. Robienie zakupów, kupowanie biletów
 8. Udzielanie porad
 9. Wyrażanie emocji
 10. Wyrażanie propozycji, zapraszanie
 11. Wyrażanie próśb
 12. Zakazy, nakazy – mówienie o zasadach i przepisach
 13. Zdobywanie informacji
 14. Zwroty grzecznościowe

Kultura

 1. Położenie geograficzne i podział administracyjny Wielkiej Brytanii.
 2. Flaga i symbole narodowe Wielkiej Brytanii.
 3. Oficjalny język i nazwa Wielkiej Brytanii.
 4. Stolica i duże miasta Wielkiej Brytanii.
 5. Słynne miejsca i atrakcje turystyczne Wielkiej Brytanii.
 6. Fauna i flora Wielkiej Brytanii.
 7. Legendy, tradycje, i święta.
 8. System monetarny.
 9. Ustrój polityczny.

Klasa VII

Słownictwo:

 1. Członkowie rodziny
 2. Instrumenty muzyczne
 3. Liczebniki główne, porządkowe
 4. Popularne przymiotniki, przymiotniki opisujące wygląd, kolory
 5. Nazwy miesięcy i pory roku, dni tygodnia, pory dnia, daty
 6. Nazwy zawodów
 7. Obowiązki domowe i szkolne
 8. Przedmioty codziennego użytku
 9. Rozrywka (film, tv, muzyka, imprezy)
 10. Sporty (nazwy sportów, czynności, sprzętu)
 11. Szkoła (części szkoły i wyposażenie, przybory, nazwy przedmiotów szkolnych)
 12. Czasowniki regularne i nieregularne
 13. Jedzenie (nazwy produktów, nakrycie stołu, zdrowe odżywianie, nazwy posiłków)
 14. Kierunki świata
 15. Nazwy czynności (czas wolny, hobby, codzienne czynności)
 16. Nazwy ubrań i akcesoriów
 17. Obiekty w kosmosie
 18. Państwa i narodowości
 19. Przyroda (fauna, flora, krajobrazy, zjawiska przyrodnicze, pogoda, katastrofy naturalne, ochrona środowiska)
 20. Słownictwo związane z komputerem i Internetem
 21. Sprzęt elektroniczny
 22. Uczucia, emocje
 23. W domu (wyposażenie, sprzęty, pomieszczenia)
 24. W mieście (rodzaje budynków, ruch uliczny, transport, sklepy, usługi)
 25. Odkrycia naukowe i wynalazki
 26. Wypadki i choroby, części ciała
 27. Kultura (media, twórcy i ich dzieła)
 28. Wydarzenia i zjawiska społeczne

Gramatyka

 1. Czasy gramatyczne Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple (czasowniki regularne i nieregularne), Past Continuous, Future Simple
 2. Konstrukcja be going to, used to
 3. -ing po like, love, hate, don’t mind
 4. Konstrukcja going to, there is/are/was/were
 5. Porównania w stopniu równym as….as
 6. Przysłówki miejsca, czasu, sposobu, częstotliwości
 7. Pytania ogólne i szczegółowe (what, where, when, whose, why, how)
 8. Rzeczowniki policzalne, niepoliczalne, regularne, nieregularne
 9. Słówka much/many/a lot of/some/any/no/none/a little/a few/too/enough
 10. Stopień wyższy i najwyższy przymiotników oraz przysłówków
 11. Użycie so, such, what, how z przymiotnikami
 12. Zaimki i przymiotniki dzierżawcze, forma dzierżawcza
 13. Zaimki osobowe w formie podmiotu i dopełnienia
 14. Zaimki zwrotne: myself, itp.
 15. Zamki względne: who, which, that
 16. Zaimki wskazujące
 17. Czasowniki modalne can/could/should/must/would/may/will
 18. Czasownik have to
 19. Przyimki czasu, miejsca, sposobu
 20. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach: believe in, talk about
 21. Czasowniki złożone (phrasal verbs)
 22. Zdania z it

Komunikacja

 1. Mówienie o umiejętnościach
 2. Opisywanie wyglądu, cech charakteru
 3. Wyrażanie opinii na różne tematy
 4. Wyrażanie zgody lub sprzeciwu
 5. Mówienie o preferencjach
 6. Opisywanie miejsc oraz przedmiotów
 7. Opisywanie problemów
 8. Pytanie o drogę
 9. Rozmowy telefoniczne
 10. Zwroty grzecznościowe, wyrażanie podziękowań, przeprosin
 11. Opowiadanie przeszłych wydarzeń
 12. Podawanie godziny, daty
 13. Pytania o dane osobowe, pochodzenie
 14. Pytanie o pozwolenie
 15. Robienie zakupów, kupowanie biletów
 16. Udzielanie porad
 17. Wyrażanie emocji
 18. Wyrażanie propozycji, zapraszanie, akceptowanie, przyjmowanie lub odrzucanie zaproszenia
 19. Wyrażanie próśb
 20. Zakazy, nakazy – mówienie o zasadach i przepisach
 21. Zdobywanie informacji

Kultura

 1. Położenie geograficzne i podział administracyjny Wielkiej Brytanii.
 2. Flaga i symbole narodowe Wielkiej Brytanii.
 3. Oficjalny język i nazwa Wielkiej Brytanii.
 4. Stolica i duże miasta Wielkiej Brytanii.
 5. Słynne miejsca i atrakcje turystyczne Wielkiej Brytanii.
 6. Fauna i flora Wielkiej Brytanii.
 7. Legendy, tradycje, i święta.
 8. System monetarny.
 9. Ustrój polityczny.
 10. Ciekawostki dotyczące Wielkiej Brytanii.
 11. Znani Irlandczycy – ludzie kultury, sztuki, sportu.

Klasa VIII

Słownictwo:

 1. Człowiek – dane personalne, okresy życia, uczucia i emocje, zdrowie, wygląd, cechy charakteru.
 2. Życie prywatne – rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, zainteresowania, święta i uroczystości, styl życia, miejsce zamieszkania, konflikty i problemy.
 3. Życie szkolne – szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne.
 4. Życie zawodowe – popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy.
 5. Zakupy i usługi – rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług.
 6. Żywienie – artykuły spożywcze, smaki, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale gastronomiczne: w restauracji, barze.
 7. Przyroda – fauna, flora, krajobrazy, zjawiska przyrodnicze, pogoda, pory roku, katastrofy naturalne, ochrona środowiska.
 8. Sport – dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu.
 9. Kultura – dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media, tradycje i zwyczaje, instrumenty.
 10. Rozrywka – film, teatr, tv, muzyka, imprezy.
 11. Podróżowanie – środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa: w hotelu, wycieczki, rodzaje wypoczynku, zwiedzanie, sprzęt turystyczny, państwa i narodowości.
 12. Nauka i technika – odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych
  urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 13. Życie społeczne – wydarzenia i zjawiska społeczne, przestępcy i przestępstwa.
 14. Wyrażenia z make, do i get.
 15. Czasowniki złożone (phrasal verbs).

 Gramatyka

 1. Czasy gramatyczne Present Simple, Present Continuous, Past Simple (czasowniki regularne i nieregularne), Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Future Simple.
 2. Czasowniki z koncówką –ing oraz bezokoliczniki z to.
 3. Stopień wyższy i najwyższy przymiotników oraz przysłówków.
 4. Porównania w stopniu równym as….as.
 5. Użycie so, such, what, how z przymiotnikami.
 6. Rzeczowniki policzalne, niepoliczalne, regularne, nieregularne.
 7. Słówka much/many/a lot of/some/any/no/none/a little/a few/too/enough.
 8. Konstrukcja be going to, used to.
 9. Czasowniki modalne can/could/should/ought to/must/have to/may/mght/will/would.
 10. Zdania warunkowe typu 0,1,2.
 11. Zdania przydawkowe z who i that.
 12. Strona bierna (Present Simple, Past Simple).
 13. Wyrażenie have/get something done.
 14. Zdania z it i there.
 15. Pytania pośrednie.
 16. Mowa zależna z say, tell, itp.
 17. Zaimki zwrotne: myself, itp.
 18. Zaimki i przymiotniki dzierżawcze, forma dzierżawcza.
 19. Zaimki osobowe w formie podmiotu i dopełnienia.
 20. Przysłówki miejsca, czasu, sposobu, częstotliwości
 21. Przyimki czasu, miejsca, sposobu.
 22. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach: believe in, talk about.

Funkcje

 1. Zdobywanie informacji.
 2. Opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów, zjawisk.
 3. Opisywanie problemów i udzielanie porad.
 4. Wyrażanie emocji i opinii na różne tematy.
 5. Uzasadnianie wyborów i opinii.
 6. Mówienie o umiejętnościach, preferencjach, marzeniach i nadziejach.
 7. Proponowanie, zapraszanie, akceptowanie, przyjmowanie lub odrzucanie zaproszenia.
 8. Przekonywanie i zapewnianie.
 9. Domyślanie się i przypuszczanie.
 10. Wyrażanie obowiązku, zakazu, nakazu, instrukcji.
 11. Wyrażanie próśb, zgody lub sprzeciwu.
 12. Pytanie o pozwolenie.
 13. Pytanie o drogę.
 14. Rozmawianie przez telefon.
 15. Robienie zakupów, wynajmowanie pokoju w hotelu, zamawianie jedzenia.
 16. Opowiadanie przeszłych wydarzeń, mówienie o doświadczeniach i planach na przyszłość.
 17. Zwroty grzecznościowe, wyrażanie podziękowań, przeprosin.
 18. Podawanie godziny, daty.

Kultura

 1. Położenie geograficzne i podział administracyjny Wielkiej Brytanii.
 2. Flaga i symbole narodowe Wielkiej Brytanii.
 3. Oficjalny język i nazwa Wielkiej Brytanii.
 4. System monetarny.
 5. Ustrój polityczny.
 6. Stolica i duże miasta Wielkiej Brytanii.
 7. Słynne miejsca i atrakcje turystyczne Wielkiej Brytanii.
 8. Geografia – szczyty górskie, rzeki, wyspy, jeziora.
 9. Fauna i flora Wielkiej Brytanii.
 10. Legendy, tradycje, i święta.
 11. Ciekawostki dotyczące Wielkiej Brytanii.
 12. Ważne daty historyczne.
 13. Znani Irlandczycy – ludzie kultury, sztuki, sportu.

 

Zachęcamy do subskrypcji naszej strony.

Dzięki temu będą Państwo na bieżąco informowani o terminach oraz nowościach pojawiających się w naszej ofercie.